Het Enkhuizen Alternatief heeft de volgende vraagstelling richting het college gestuurd als schriftelijke vraag:

Geacht college, kunt U bevestigen dat het vermoeden, dat de gemeente de in de offerte van 4-3-2015 (bijlage van de raadsvergadering van 12-5-2015) genoemde gebruikerswensen (ter waarde van € 21.756,- ) niet aan de stichting zijn doorbelast, alhoewel het inrichtingskosten betreffen.

Mocht U dit vermoeden niet kunnen bevestigen, kunt U dan aangeven op welke wijze U deze vordering aan de stichting hebt gecommuniceerd en wanneer ze die vordering heeft betaald.

Met vriendelijke groet,
Hans Langbroek, namens o.a. de fractie Het Enkhuizer Alternatief

Als bijlage bij de vraagstelling heeft HEA dit document bijgesloten, om duidelijk te maken waar het om gaat.

HEA heeft steeds geweigerd over zaken die De Drom aangaan mee te besluiten, juist om het groeiende aantal zaken omtrent De Drom die financiële onduidelijkheden bevatten. Met Lijst Quasten samen heeft HEA vorig jaar een motie ingediend om documenten en duidelijkheden te verkrijgen, maar die motie is verworpen omdat de rest van de raad om ons onduidelijke redenen zich niet heel bezorgd lijkt me maken over de omgang met gemeenschapsgeld.
Maar dat gemeenschapsgeld is opgebracht door de burgers, is dus feitelijk eigendom van de burgers. Bestuurders en volksvertegenwoordigers hebben de plicht daarmee helder en transparant om te gaan. Ze hebben niet het recht gegevens achter te houden door gewoonweg niets te documenteren of geen antwoorden te geven op vragen over zaken betreffende geld, zoals nu inzake De Drom gebeurt.

Dat wij in Enkhuizen nu een mooi cultuurcentrum hebben is okee, daarmee hoopt men mensen die wat geld en inkomen bezitten misschien over te halen zich in deze stad te vestigen. Een mooi streven. Maar dat is géén rechtvaardiging om onduidelijk of in het verborgene om te mogen/kunnen gaan met gemeenschapsgeld. Iemand die zo handelt is in de ogen van HEA gewoonweg niet integer.

Hans Langbroek,
Fractievoorzitter HEA